دوره 5، شماره 14، 1401، صفحات 194 - 208
نویسندگان : دکتر ساناز علیخواه * و فاطمه رضازاده

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش باورهای فراشناختی در افسردگی زنان متأهل شهر تهران بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه زنان متأهل مراجعه‌کننده به خانه‌های سلامت شهرداری شهر تهران است که از بین 4 منطقه (3،7،8،12) شهرداری شهر بزرگ تهران بودند. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله ایی بود که جهت تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول فیدل و تاباخنیک (1991) تعداد 154 نفر از زنان انتخاب شد؛ که درنهایت 150 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. ابزارهای مورداستفاده، پرسشنامه فراشناخت ولز (MCQ-30) و پرسشنامه افسردگی بک 2 (BDI-II) بودند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به روش همبستگی و رگرسیون چندگانه و با استفاده از نرم‌افزار SPSS-22 انجام گرفت. یافته‌ها نشان داد که بین باورهای فراشناختی و افسردگی رابطه و معناداری دارند. با توجه به یافته‌های این پژوهش مبنی بر رابطه باورهای فراشناختی با افسردگی وجود مشاورین مجرب در خانه‌های سلامت به‌منظور ارائه آموزش و مشاوره به زنان متأهل جهت تعدیل باورهای فراشناختی آن‌ها ضروری است همچنین پژوهش حیطه‌های فراشناختی زنان با افسردگی رابطه دارد و با توجه به اهمیت و ضرورت آگاهی‌های فراشناختی آموزش این راهبردها توصیه می‌شود.

کلمات کلیدی :
باورهای فرشناختی، افسردگی، زنان متاهل


مشاهده مقاله
319
دانلود
79
تاریخ دریافت
۲۰ تیر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۴ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ مرداد ۱۴۰۱