دوره 5، شماره 14، 1401، صفحات 319 - 329
نویسندگان : مریم نیک سیر و دکتر غلامعلی افروز و دکتر شهلا پاکدامن * و دکتر صدیقه السادات میرزایی و الهه نری میسا

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف پیش بینی مشکلات بین فردی در نوجوانان براساس مؤلفه های رضایت زوجیت والدین آن‌ها صورت گرفت. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و روش پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل نوجوانان کلاس ششم تا دوازدهم در سال ۹۸ـ۹۹ بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد ۳۰۰ نفر (۱۵۰ دختر و ۱۵۰ پسر) انتخاب شدند و پرسشنامه های مشکلات بین فردی بارخام و همکاران (1966) و رضایت زناشویی افروز (1390) روی آن‌ها اجرا شد. داده‌ها با استفاده از رگرسیون چندمتغیری با روش گام‌به‌گام مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که رضایت زوجیت والدین، ۲۲ درصد از واریانس مشکلات بین فردی را تبیین می‌کند. درنهایت نتایج نشان داد که بین ابعاد ده گانه رضایت زوجیت والدین با ابعاد شش گانه مشکلات بین فردی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد؛ بنابراین می‌توان گفت با توجه به نقش رضایت زوجیت والدین بر مشکلات بین فردی نوجوانان، لازم است بر اهميت رضایت زوجیت والدین در زندگی نوجوانان تأکید شود چراکه رضایت زناشویی از طریق ایجاد محیط گرم و صمیمانه در خانواده یکی از عوامل مهم در کاهش مشکلات بین فردی فرزندان است.

کلمات کلیدی :
رضایت زناشویی زوجیت، مشکلات بین فردی، والدین، نوجوانان.


مشاهده مقاله
432
دانلود
69
تاریخ دریافت
۲۵ آبان ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۶ آذر ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۸ آذر ۱۴۰۰