دوره 5، شماره 14، 1401، صفحات 182 - 193
نویسندگان : دکتر فاطمه خاکشور و پریسا مصدق *

چکیده :
اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ، تجربه‌ای ﺷﺎﯾﻊ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس به‌طور ﻣﮑﺮر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ، اﺛﺮات ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ، رواﻧﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ آﻧﺎن می‌گذارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش خودشناسی انسجامی و باورهای مذهبی در احساس تنهایی نوجوانان بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع طرح‌های همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش عبارت بود از کلیه نوجوانان 18-15 ساله منطقه 7 شهر مشهد که در سال تحصیلی 1400-1399 مشغول به تحصیل بوده به تعداد 2550 نفر که حجم نمونه به شیوه نمونه‌گیری در دسترس و بر اساس جدول کرجسی و مورگان 334 نفر انتخاب شد. پرسشنامه مورداستفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه‌ خودشناسی انسجامی قربانی و همکاران (2008)، پرسشنامه نگرش سنج مذهبی خدایاری فرد و همکاران (1392) و پرسشنامه احساس تنهایی راسل، پیلوا و کورتونا (1980) بود. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندمتغیره و نرم‌افزار SPSS- 21 استفاده شد. نتایج نشان داد که خودشناسی انسجامی اثر غیر معناداری در پیش‌بینی احساس تنهایی نوجوانان دارد (0/05<P) ولی باورهای مذهبی توانایی پیش‌بینی احساس تنهایی نوجوانان را دارد (0/05>P). همچنین بین خودشناسی انسجامی و احساس تنهایی نوجوانان با اطمینان 0/99 همبستگی منفی معنادار وجود دارد و این متغیر توانست احساس تنهایی نوجوانان را پیش‌بینی کند. بین مؤلفه‌های باورهای مذهبی (باور مذهبی، عواطف مذهبی، رفتار مذهبی، وانمود اجتماعی) نیز بااحساس تنهایی نوجوانان رابطه منفی و معناداری وجود دارد، ولی از بین این مؤلفه‌ها فقط عواطف مذهبی و رفتار مذهبی اثر معناداری در پیش‌بینی احساس تنهایی نوجوانان دارد. پژوهش نشان داد خودشناسی انسجامی و باورهای مذهبی پیش‌بینی کننده احساس تنهایی در نوجوانان هستند؛ بنابراین، پرداختن به متغیرهای خودشناسی انسجامی و باورهای مذهبی می‌تواند به‌مثابه پرتاب نوری در حل مسئله احساس تنهایی نوجوانان باشد.

کلمات کلیدی :
خودشناسی انسجامی، باورهای مذهبی، احساس تنهایی.


مشاهده مقاله
502
دانلود
78
تاریخ دریافت
۳۰ آبان ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۸ آذر ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۱۰ دی ۱۴۰۰