دوره 5، شماره 14، 1401، صفحات 348 - 363
نویسندگان : سوسن ویسی شیتاب *

چکیده :
پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی تنظیم هیجانی بر انحراف جنسی، اضطراب اجتماعی و خودکنترلی کاربران سایت های پورنوگرافی پرداخت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و ازلحاظ روش، نیمه آزمایشی بود که در آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه پژوهش حاضر شامل نوجوانان کاربر فعال شبکه های اجتماعی اینترنتی ساکن شهر آبادان بود که به مراکز مشاوره مراجعه نموده بودند. جهت اعتیاد به شبکه های مجازی از این جامعه نمونه ای شامل 20 نوجوان پسر در رده سنی 14 الی 18 سال، که در طول روز بیش از 3 ساعت وقت خود را در شبکه های مجازی صرف می کردند انتخاب شدند. افراد در هر دو گروه بدون سابقه آموزش های مهارت‌های شناختی و هیجانی منظم هستند كه داوطلبانه و به‌طور تصادفي در گروه هاي كنترل و آزمایشی تقسيم و بررسي شد. ابزارهای پژوهش شامل ﻣﻘﻴﺎس ﭘﺎراﻓﻴﻠﻴﺎ (ﻛﻮرت ﻓﺮوﻳﻨﺪ، 1968)، ﻣﻘﻴﺎس اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮاى ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎنSAS-A ﻻﺟﺮﺳﺎ (١٩٩٨) و پرسشنامه خود کنترلی تانجی (2004) بود و جهت آموزش راهبردهای تنظیم هیجان از محتواي جلسات آموزشی تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس (2014) استفاده شد. یافته ها نشان داد آموزش تنظیم هیجانی در انحراف جنسی، خود کنترلی و اضطراب اجتماعی مؤثر بوده است. به این معنا که آموزش تنظیم هیجانی باعث کاهش انحراف جنسی و اضطراب اجتماعی و افزایش خود کنترلی شده است.

کلمات کلیدی :
تنظیم هیجانی، انحراف جنسی، اضطراب اجتماعی، خودکنترلی، پورنوگرافی


مشاهده مقاله
232
دانلود
72
تاریخ دریافت
۲۶ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۳ مهر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۴ آبان ۱۴۰۱