دوره 5، شماره 14، 1401، صفحات 226 - 237
نویسندگان : سوسن ویسی شیتاب *

چکیده :
کودکان و نوجوانان بیشترین قربانیان هرزه نگاری به‌شمار می‌روند. درواقع، زمینه‌های کنجکاوی، تأثیرپذیری و یادگیری کودکان و نوجوانان سبب شده تا نسبت به بزرگ‌سالان بیشتر به مسائل جنسی توجه نموده و از این رهگذر به آثار هرزه نگارانه بیشتر گرایش یابند و بالطبع آسیب بیشتری ببینند. این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجانی بر نابهنجاری های جنسی نوجوانان کاربر سایت‌های هرزه نگاری شهرآبادان پرداخت. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازلحاظ روش، نیمه آزمایشی که در آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه پژوهش حاضر شامل نوجوانان کاربر سایت‌های هرزه نگاری ساکن شهرآبادان بود که به مراکز مشاوره مراجعه نموده بودند. حجم نمونه شامل 40 نفر (20 نفر گروه آزمایش و 20 نفر گروه کنترل) و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد. اعضای گروه آزمایش، به‌صورت گروهی تحت آموزش تنظیم هیجان در 8 جلسه 90 دقیقه ای قرار گرفتند که جهت آموزش راهبردهای تنظیم هیجان از محتواي جلسات آموزشی تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس (2014) استفاده شد. ابزار جمع‌آوری داده ها شامل ﻣﻘﻴﺎس ﭘﺎراﻓﻴﻠﻴﺎ ﻛﻮرت ﻓﺮوﻳﻨﺪ (1968) بود. داده ها با روش های آمار استنباطی تحلیل کوواریانس تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده ها نشان داد آموزش تنظیم هیجانی در نابهنجاری های جنسی و ابعاد آن مؤثر بوده است؛ اما در مؤلفه یادگار پرستی مؤثر نبوده است؛ بنابراین توجه به آموزش تنظیم هیجان در مدارس اهمیت زیادی دارد و عامل مهمی در کاهش نابهنجاری های جنسی نوجوانان به شمار می رود.

کلمات کلیدی :
تنظیم هیجانی، نابهنجاری های جنسی، هرزه نگاری.


مشاهده مقاله
298
دانلود
77
تاریخ دریافت
۲۶ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۹ مهر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۸ مهر ۱۴۰۱