دوره 5، شماره 14، 1401، صفحات 70 - 83
نویسندگان : دکتر حسین محققی * و فاطمه صدرا و دکتر ابولقاسم یعقوبی و دکتر محمدرضا ذوقی پایدار

چکیده :
هدف این پژوهش تأثیر آموزش ذهن آگاهی بر تنیدگی ادراک‌شده و نشخوار خشم در دانش آموزان دختر ساکن خوابگاه بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه موردنظر شامل دانش آموزان دختر دوره متوسطه بود که از بین آن‌ها نمونه 45 نفری به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. 15 نفر دارای تنیدگی بالاتر از متوسط در یک گروه آزمایش و 15 نفر دارای نشخوار خشم بالاتر از متوسط در گروه آزمایش دیگر قرار گرفتند. 15 نفر نیز در گروه کنترل قرار گرفتند. برای گروه های آزمایش آموزش ذهن آگاهی در 8 جلسه توسط پژوهشگر اجرا شد و گروه کنترل، آموزشی دریافت نکرد. قبل و بعد از آموزش روی‌همه گروه ها آزمون تنیدگی ادراک‌شده و نشخوار خشم اجرا شد. ابزار پژوهش شامل مقیاس تنیدگی ادراک‌شده کوهن و همکاران (1983) و مقیاس نشخوار خشم سوخودولسکی و همکاران (2001) بود. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس بررسی شد. نتایج نشان داد که برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنیدگی ادراک‌شده و نشخوار خشم معنادار بود. با توجه به نتایج پژوهش می توان از برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی برای کاهش تنیدگی ادراک‌شده و نشخوار خشم در دانش آموزان استفاده کرد.

کلمات کلیدی :
تنیدگی ادراک شده، نشخوارخشم، کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی.


مشاهده مقاله
466
دانلود
75
تاریخ دریافت
۰۲ آبان ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۸ آبان ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۱۷ آذر ۱۴۰۰