دوره 5، شماره 14، 1401، صفحات 48 - 58
نویسندگان : افسانه بلوری و بهزاد شالچی * و معصومه آزموده

چکیده :
در شرایط مجازی شدن آموزش، مفاهیم مهمی مثل کیفیت زندگی کلاسی، دستخوش تغییراتی شده‌اند. این مطالعه باهدف تعیین مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و تنظیم شناختی هیجان، بر کیفیت زندگی کلاسی دانش‌آموزان دوم متوسطه در پاندمی کرونا انجام شد. پژوهش از نوع نیمه تجربی و جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه تبریز می‌باشد، که به تعداد60 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب و به‌عنوان نمونه تحقیق به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه شاهد قرار گرفتند. دانش‌آموزان هر سه گروه پرسشنامه‌های راهبردهای انگیزشی و خودتنظیمی برای یادگیری پینتریچ و دیگورت (MSLQ)، تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی و همکاران (CERQ)، پرسشنامه کیفیت زندگی کلاسی اینلی و بورک 1992 را در پیش‌آزمون و پس‌آزمون تکمیل نمودند. گروه‌های آزمایش یک و دو، طی 16 جلسه آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و آموزش تنظیم شناختی هیجان را دریافت کردند. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره (MANCOVA) مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشانگر این می‌باشد که میانگین کیفیت زندگی کلاسی در گروه شاهد که هیچ آموزشی دریافت نکرده‌اند در پس‌آزمون ثابت مانده است. درحالی‌که میانگین کیفیت زندگی کلاسی در هر دو گروه آزمایش در پس‌آزمون افزایش‌یافته اما در پاندمی کرونا تأثیر آموزش‌های تنظیم شناختی هیجان بیشتر از آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بوده است. با توجه به ابعاد تأثیرات این پاندمی و تغییر روش آموزش و یادگیری، در کنار آموزش‌های روتین کلاسی، آموزش‌های مکمل مناسب ضروری می‌باشد.

کلمات کلیدی :
کیفیت زندگی کلاسی، یادگیری خود تنظیمی، تنظیم شناختی هیجان، کرونا


مشاهده مقاله
491
دانلود
76
تاریخ دریافت
۱۵ آذر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۱ دی ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ دی ۱۴۰۱