دوره 5، شماره 14، 1401، صفحات 311 - 318
نویسندگان : سارا آذربادگان *

چکیده :
هدف از انجام پژوهش حاضر پیش‌بینی ویژگی‌های شخصیتی بر شوخ‌طبعی و تفکر انتقادی زوجین بود. اين پژوهش از نوع كاربردي و روش آن پيمايشي- تحليلي است و به شيوه همبستگي انجام شد. جامعه آماري اين پژوهش را زوج‌های جوان نیشابور تشــكيل داده‌اند. نمونه‌گیری به‌صورت در دسترس از بين زوج‌های مراجعه‌کننده به مراكز مشاوره در سطح شهر نیشابور كه حداقل 2 سال از ازدواج آن‌ها گذشته بود و داوطلب شركت در اين پژوهش بودند؛ انتخاب شدند. ابزار گردآوری پژوهش شامل پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا فاسیون (CCTST)، پرسشنامه استاندارد سبک‌های شوخ‌طبعی مارتین و همکاران 1988 و پرسشنامۀ 5 عاملی شخصیت نئو (1985) بود. برای تحلیل اطلاعات از آزمون همبستگی استفاده شد که با استفاده از نرم‌افزار SPSS صورت پذیرفت. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین شوخ‌طبعی و باوجدان بودن و توافق رابطه معناداری وجود ندارد؛ این در حالی است که یافته‌های فوق حاکی از آن است که شوخ‌طبعی با برون‌گرایی و انعطاف‌پذیری رابطه مستقیم و معناداری و با مؤلفه‌های روان‌رنجوری رابطه معکوس و معناداری دارد. همچنین بین تفکر انتقادی و انعطاف‌پذیری رابطه معناداری وجود ندارد؛ این در حالی است که یافته‌های فوق حاکی از آن است که تفکر انتقادی با برون‌گرایی و توافق و باوجدان بودن رابطه مستقیم و معناداری و با مؤلفه‌های روان‌رنجوری رابطه معکوس و معناداری دارد.

کلمات کلیدی :
ویژگی های شخصیتی، شوخ طبعی، تفکر انتقادی، زوجین.


مشاهده مقاله
349
دانلود
79
تاریخ دریافت
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۴ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ خرداد ۱۴۰۱