دوره 5، شماره 14، 1401، صفحات 16 - 27
نویسندگان : پرستو کرمی و اعظم قویدل *

چکیده :
هوش هیجانی و کمال‌گرایی از جنبه‌های اصلی و تأثیرگذار در زندگی شخصی و تحصیلی دانشجویان می‌باشند. هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی ابعاد کمال‌گرایی (خودمدار، دیگر مدار، جامعه مدار) بر اساس مؤلفه‌های هوش هيجانی در دانشجویان بود. پژوهش حاضر یک مطالعۀ کاربردی، کمّی و توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری، همه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در سال تحصیلی1400-1399 بود که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی 117 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار پژوهش، مقیاس هوش هیجانی برادبری وگريوز (2004) و کمال‌گرایی چندبعدی تهران (2007) بود. داده‌های به‌دست‌آمده با ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که نمرۀ کل هوش هیجانی با کمال‌گرایی خودمدار و کمال‌گرایی دیگر مدار رابطه مستقیم و معناداری داشت اما با کمال‌گرایی جامعه مدار رابطه معناداری نداشت. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد از بین مؤلفۀ های هوش هیجانی، مؤلفۀ مدیریت رابطه قادر به پیش‌بینی کمال‌گرایی خودمدار و همچنین مؤلفه خود مدیریتی قادر به پیش‌بینی کمال‌گرایی دیگر مدار و کمال‌گرایی جامعه مدار می‌باشد. به نظر می‌رسد با اجرای مداخلات مناسب می‌توان در راستای اصلاح نگرش‌های کمالگرایانه و ارتقای هوش هیجانی دانشجویان گام برداشت و به بهبود کیفیت زندگی و سلامت روانی آن‌ها کمک نمود.

کلمات کلیدی :
ابعاد کمالگرایی، هوش هیجانی، سلامت روان، دانشجویان


مشاهده مقاله
442
دانلود
93
تاریخ دریافت
۱۳ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۶ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۱ فروردین ۱۴۰۱