دوره 5، شماره 14، 1401، صفحات 104 - 112
نویسندگان : دکتر حسین تربتی نژاد * و یاسر محمد خانی

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کمال‌گرایی تحصیلی بر رضایت تحصیلی با نقش میانجی کیفیت زندگی در مدرسه دانش‌آموزان متوسطه اول شهر گرگان بود. روش تحقیق همبستگی با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی با رویکرد معادلات ساختاری می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش‌آموزان متوسطه اول شهر گرگان تشکیل می‌دهند که تعداد آن‌ها 1321 نفر می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و به‌صورت تصادفی 297 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه کمال‌گرایی تحصیلی، رضایت تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه است. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از نرم‌افزار Smart Pls به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. با توجه به نتایج یافته‌ها، با توجه به نتایج پژوهش حاضر متغیر میانجی کیفیت زندگی در مدرسه در رابطه‌ی بین کمال‌گرایی با رضایت تحصیلی معنادار است و بیش از 67 درصد از اثر کمال‌گرایی با رضایت تحصیلی از طریق غیرمستقیم توسط متغیر میانجی کیفیت زندگی در مدرسه دانش‌آموزان تبیین می‌شود.

کلمات کلیدی :
کمال گرایی، کیفیت زندگی در مدرسه، رضایت تحصیلی، دانش آموزان


مشاهده مقاله
460
دانلود
87
تاریخ دریافت
۰۳ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۵ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۱۷ اسفند ۱۴۰۰