دوره 5، شماره 14، 1401، صفحات 120 - 129
نویسندگان : دکتر حسین تربتی نژاد * و حمیدرضا زنگانه و تهمینه ابوالقاسمی

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر شایستگی و فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه اول شهر علی‌آباد کتول بود. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی است. طرح مورداستفاده در این تحقیق، طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان متوسطه اول شهر علی‌آباد کتول می‌باشند. از بين اين دانش‌آموزان 40 نفر از دانش‌آموزان پایه هشتم به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس در دو گروه 20 نفر آزمایش و گواه انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش، بسته آموزش یادگیری مشارکتی به روش جیگساو، پرسشنامه شایستگی تحصیلی دیپرنا و الیوت (1999) و پرسشنامه فرسودگي تحصيلي بروس و همکاران (2009) می‌باشد. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره با نرم‌افزار SPSS- 20 مورد تحليل قرار گرفتند. نتایج بیانگر آن است که یادگیری مشارکتی برافزایش شایستگی و کاهش فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه اول شهر علی‌آباد کتول تأثیر دارد.

کلمات کلیدی :
یادگیری مشارکتی، شایستگی، فرسودگی تحصیلی


مشاهده مقاله
430
دانلود
76
تاریخ دریافت
۱۹ دی ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۳ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۹ بهمن ۱۴۰۰