دوره 5، شماره 14، 1401، صفحات 28 - 47
نویسندگان : مسلم امیری و نسیم اکبری و مریم محمدی و امید ویسی *

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر بررسی تطبیقی مفاهیم اخلاقی مندرج در سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و عملیاتی نمودن مفاهیم اخلاقی آن بر مبنای نظرات تربیتی می‌باشد. روش به‌کاررفته از نوع کیفی و با روش تحلیل محتوا هدایت‌شده از متن سند تحول بنیادین انتخاب شد. نتایج پژوهش از تناظر و همخوانی مفاهیم اخلاقی سند با مفاهیم اخلاق جهانی خبر می‌دهد. با توجه به اصول تربیتی برگرفته ازنظریات افلاطون، خواجه‌نصیرالدین طوسی و نظریات تربیتی کنونی، روش‌های آموزشی متناسب با اصول یادشده، جهت عملیاتی نمودن مفاهیم شناسایی و تعیین گردید. تحلیل متن از تناظر مفاهیم اخلاقی در سند تحول و مفاهیم اخلاق جهانی در بعضی از مؤلفه‌ها وعدم تناظر در برخی دیگر خبر می‌دهد. جهت عملیاتی نمودن مفاهیم اخلاقی روش‌های تدریس‌های مختلف و مؤثر کاربردی، بر اساس رویکردها و نظریات مشخص گردید.

کلمات کلیدی :
اخلاق ، سند تحول بنیادین ، اخلاق جهانی


مشاهده مقاله
480
دانلود
77
تاریخ دریافت
۱۷ آذر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۵ دی ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۰۵ بهمن ۱۴۰۰