دوره 5، شماره 14، 1401، صفحات 84 - 93
نویسندگان : عبدالله رحیمی * و هایده احمدی و شلیر نجفی

چکیده :
هدف از انجام این پژوهش بررسی تجارب معلمان در زمینه عوامل مؤثر بر خشونت در بین دانش‌آموزان دوره ابتدایی بود. میدان تحقیق و جامعه موردمطالعه معلمان مدارس شهر سنندج بودند. ازآنجایی‌که پژوهشگر قصد داشت تجربه زیسته معلمان در زمینه عوامل مؤثر بر خشونت در بین دانش‌آموزان ابتدایی را پیدا کند؛ لذا راهبرد پدیدارشناسی انتخاب شد. روش نمونه‌گیری در این پژوهش به شیوه هدفمند و ملاکی انجام شد. از بین معلمان مدارس شهر سنندج درمجموع از 10 نفر برای مشارکت دعوت به عمل آمد که 4 نفر آنان معلمان مرد و 6 نفر زن بودند. اصل اشباع نظری براي اتمام نمونه‌گیری مورداستفاده قرار گرفت. تجارب مشارکت‌کنندگان در دو الگو ترسیم گردید. 1- عوامل و پیامدهای معلمان (ناکارآمدی در تدریس و رفتار فردی، تنزل جایگاه و مقام معلم در جامعه، خشونت با همکاران و عوامل کادر مدرسه)2- عوامل و پیامدهای دانش‌آموزان (افت و ترک تحصیل، افزایش معضلات اجتماعی، آسیب روحی و روانی).

کلمات کلیدی :
خشونت، معلمان، تجارب زیسته، دانش آموزان، مدرسه.


مشاهده مقاله
525
دانلود
124
تاریخ دریافت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۱۲ خرداد ۱۴۰۰