دوره 5، شماره 14، 1401، صفحات 330 - 347
نویسندگان : سیده زهره حسینی و دکتر محمود مهر محمدی * و دکتر پروین احمدی

چکیده :
این پژوهش با هدف کاربردی و از نوع کیفی و برای شناسایی عوامل مؤثر در پرورش تفکر نقاد در آموزش عالی صورت گرفته است. نتایج برگرفته از 58 مقاله پژوهشی در فواصل سال‌های2000 تا 2022 بوده است و به تأیید 11 صاحب‌نظر رسیده است. برای بررسی و تحلیل یافته‌ها در میان کشورها از روش تطبیقی- مقایسه‌ای بر اساس الگوی بردی در ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺻیف، تفسیر، هم‌جواری و مقایسه استفاده‌شده است. یافته‌ها نشان داده‌اند که آموزش عالی کشورهای موردمطالعه کمتر به این عوامل توجه داشته‌اند. ایران نیز از این امر مستنثنی نیست و در 5 عامل: محیط امن، آشنایی به اصول استدلال ورزی و قضاوت مبتنی بر شواهد، اجتناب از قضاوت عجولانه و تعهد به اصول اخلاق نقادی و دانش و مهارت و همسانی باور و عملکرد و تناسب زمان برای پوشش دادن سرفصل برنامه درسی نیاز به توجه ویژه دارد.

کلمات کلیدی :
آموزش عالی، تفکر نقاد، پرورش.


مشاهده مقاله
227
دانلود
70
تاریخ دریافت
۰۸ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۲ مهر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۲ آبان ۱۴۰۱