دوره 5، شماره 14، 1401، صفحات 144 - 148
نویسندگان : مهین فدائی *

چکیده :
باورهای دینی در همه ابعاد زندگی انسان، تأثیرات بسزایی دارد و تقویت این باورها باعث افزایش سلامت روان افراد می‌شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر باورهای دینی بر کاهش پرخاشگری دانش‌آموزان بود. پژوهش حاضر، از نوع تحقیق نیمه تجربی با پیش و پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دخترانه دین و دانش گندمکار بود 30 دانش‌آموز دختر مقطع متوسطه بر اساس معیارهای ورود انتخاب شدند. آن‌ها در دو گروه آزمایشی و کنترل تخصیص تصادفی شدند. با استفاده از پرسشنامه پرخاشگری (AGQ) مورد ارزیابی قرار گرفتند، سپس افراد در گروه آزمایش به مدت 4 هفته طی 8 جلسه 45 دقیقه‌ای تحت آموزش باورهای دینی با رویکردشناختی-رفتاری با قرار گرفتند. یافته‌ها در نرم‌افزار SPSS-22 ثبت و با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس مورد تحلیل واقع شد، نتایج حاصل از تحقیق نشان داد باورهای دینی بر کاهش پرخاشگری دانش‌آموزان اثرگذار است.

کلمات کلیدی :
دین، باورهای دینی، پرخاشگری


مشاهده مقاله
282
دانلود
74
تاریخ دریافت
۱۰ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۵ مهر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۸ آبان ۱۴۰۱