دوره 5، شماره 14، 1401، صفحات 171 - 181
نویسندگان : امید توکلی و دکتر صدیقه ابراهیمی *

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی (MBCT) بر انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی دانش‌آموزان انجام گرفت. پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه دانش‌آموزان متوسطه دوره دوم شهر چمستان در سال تحصیلی 99-98 بود. نمونه‌های پژوهش شامل 30 آزمودنی که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب‌شده بودند و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایشی (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. پرسشنامه‌هایی که جهت جمع‌آوری اطلاعات از گروه نمونه در نظر گرفته‌شده بود، عبارت بودند از: مقیاس انگیزش تحصیلی والرند و همکاران (۱۹۹۲) و پرسشنامه خودکارآمدی شرر و همکاران (1982). برای تجزیه‌وتحلیل آماری داده‌ها از تحلیل کوواریانس به کمک نرم‌افزار SPSS-22 استفاده شد. نتایج نشان داد که بين میانگین‌های نمرات انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی گروه آزمايش و کنترل در مرحله پس‌آزمون، تفاوت معناداري وجود دارد. بنابراین، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی (MBCT) یک روش مؤثر در افزایش انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی دانش‌آموزان است.

کلمات کلیدی :
شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی.


مشاهده مقاله
413
دانلود
81
تاریخ دریافت
۱۱ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۷ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ آبان ۱۴۰۱