دوره 5، شماره 14، 1401، صفحات 401 - 411
نویسندگان : فائزه پیران * و حکیم سحاقی و یوسف مرادیان

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی تعارض نوجوان و والد با میزان استفاده از اینترنت در دختران نوجوان دانش‌آموز مقطع متوسطه اول است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانش‌آموزان مقطع اول متوسطه ناحیه 2 استان البرز در سال تحصیلی1400-1399 تشکیل دادند. طبق جدول مورگان جامعه این تحقیق 750 نفر و حجم نمونه 256 نفر محاسبه گردید. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای استفاده شد. به دلیل شرایط خاص جامعه و شیوع ویروس کرونا و محدودیت تردد و ارتباطات اجتماعی، از روش اجرای اینترنتی استفاده شد. لازم به توضیح است که 27 پرسشنامه به‌عنوان داده پرت تشخیص داده شد و کنار گذاشته شدند و از تعداد 256 پرسشنامه، درنهایت 229 پرسشنامه به‌عنوان نمونه‌ی نهایی در نظر گرفته شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه مقیاس تاکتیک‌های تعارض با پدر و مادر موری‌ای اشتراوس و پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ بود. یافته‌های این تحقیق نشان داد، بین تعارض والد و نوجوان با میزان استفاده از اینترنت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین مشخص شد متغیر پرخاشگری کلامی-روانی مادر و پرخاشگری فیزیکی پدر قادر به پیش‌بینی میزان استفاده از اینترنت می‌باشند. می‌توان نتیجه‌گیری کرد که میزان پرخاشگری والدین در محیط خانواده می‌تواند زمینه وابستگی و اعتیاد به اینترنت را در نوجوانان فراهم و سبب معضلات اجتماعی گردد.

کلمات کلیدی :
تعارض نوجوان و والد، میزان استفاده از اینترنت، دانش‌آموزان.


مشاهده مقاله
156
دانلود
32
تاریخ دریافت
۱۵ آبان ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۲ آذر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۳ دی ۱۴۰۱