دوره 5، شماره 14، 1401، صفحات 282 - 296
نویسندگان : دکتر مرضیه صادق زاده * و دکتر مسلم عباسی

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه ارزیابی فرسودگی والدینی (PBA) در نمونه مادران دارای فرزند پیش‌دبستانی بوده است. جامعه آماری این مطالعه توصیفی-مقطعی، شامل کلیه مادران شهر کازرون بوده که در سال تحصیلی 1400-99 دارای لااقل یک فرزند 5 تا 7 ساله بوده‌اند. نمونه پژوهش نیز شامل 884 مادر از این جامعه بوده که علاوه بر پاسخگویی به لینک آنلاین پرسشنامه‌ها، از ملاک‌های ورود موردنظر پژوهش نیز برخوردار بوده‌اند. ابزارهای پژوهش نیز شامل پرسشنامه ارزیابی فرسودگی والدینی (روزکام و همکاران، 2018) و فرم‌کوتاه شاخص استرس فرزندپروری (آبیدین، 1995) بوده است. در این مطالعه از روش‌های تحلیل‌عاملی اکتشافی، تحلیل‌عاملی‌تاییدی، محاسبه ضرایب آلفای کرونباخ، امگای مک‌دونالد، ضریب بازآزمایی و همچنین همبستگی با نمرات حاصل از پرسشنامه استرس فرزندپروری استفاده‌شده است. نتایج هر دو شیوه تحلیل‌عاملی، مؤید وجود یک ساختار چهار عاملی در فرسودگی والدینی مادران موردمطالعه بوده است. مقادیر ضرایب آلفا، امگا و بازآزمایی نیز گواه همسانی‌درونی و ثبات‌زمانی مطلوب و مقادیر همبستگی با نمرات پرسشنامه استرس فرزندپروری گواه روایی‌همگرای مناسب ابزار بوده است. نتایج پژوهش ضمن تأکید بر قابلیت پرسشنامه ارزیابی فرسودگی والدینی در نمونه مادرانی که دارای فرزند پیش‌دبستانی هستند، نشان می‌دهد که تجربه فرسودگی والدینی لااقل در این گروه از مادران ایرانی دارای چهار جنبه مشخص بوده و به لحاظ ساختاری با آنچه در پژوهش‌ روزکام و همکاران (2018) موردبحث قرارگرفته، متفاوت نیست.

کلمات کلیدی :
فرسودگی والدینی، استرس فرزندپروری، روان‌سنجی، مادران، پیش‌دبستانی.


مشاهده مقاله
388
دانلود
73
تاریخ دریافت
۱۶ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۷ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ فروردین ۱۴۰۱