دوره 5، شماره 14، 1401، صفحات 130 - 143
نویسندگان : مجید کهرازهی * و دکتر عزیزاله رودینی و سجاد شواکندی

چکیده :
استرس به‌عنوان يک مکانیسم واقعيت انکارناپذير در زندگي كنوني است که سن و سال نمی‌شناسد و گریزی از آن نیست و در بین دانش‌آموزان در مدارس بسیار دیده می‌شود. ازاین‌رو باید شیوه‌های صحیح مقابله با استرس و مدیریت آن را، به دانش‌آموزان به‌عنوان یک مهارت اساسی در زندگی آموزش داد. درواقع بهترین زمان، برای مقابله و شیوه‌های کنترل استرس و مدیریت آن، از همان کودکی و در مدارس است. در همین راستا، پژوهش حاضر باهدف بررسی مهم‌ترین عوامل ایجاد استرس و تأثیر آن بر یادگیری دانش‌آموزان به‌صورت مطالعه کیفی و از نوع تحلیل روایی صورت گرفت. به این منظور، 9 روایت به‌طور تصادفی (از دانش‌آموزانی که سابقه تجربه استرس‌های شدید و مکرر را داشته‌اند) همراه با توصیف، تحلیل و تفسیر آن‌ها، برگزیده‌شده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، مراحل سه‌گانه کدگذاری انجام شد و پس از استخراج کدهای اولیه و نام‌گذاری محورها، بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از روایات، مهم‌ترین عوامل ایجاد استرس در دانش‌آموزان و تأثیرگذار بر فرآیند یادگیری پدید آمد. بر اساس یافته‌ها، آشنایی معلمان با فن‌های کنترل و مدیریت استرس و خنثی کردن عوامل ایجاد استرس در مدارس، با مشارکت خانواده‌ها و خود فرد، باهدف پیشگیری از اختلال در فرآیند یادگیری مؤثر ناشی از استرس‌های شدید و مکرر در دانش‌آموزان، امری ضروری محسوب می‌شود.

کلمات کلیدی :
روایت پژوهی، استرس، دانش آموزان، یادگیری.


مشاهده مقاله
489
دانلود
75
تاریخ دریافت
۱۳ آبان ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۸ آذر ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۸ آذر ۱۴۰۰