دوره 5، شماره 14، 1401، صفحات 364 - 376
نویسندگان : سجاد باباخانی *

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه مفاهیم و مؤلفه‌های سلامت روانی در کتاب‌های تفکر و سبک زندگی پایه‌های هفتم و هشتم دورۀ اول متوسطه در سال تحصیلی 1410-1400 با روش تحلیل محتوای کمی انجام پذیرفته است. ابزار گردآوری داده‌ها، سیاهه تحلیل محتوا می‌باشد، که روایی آن توسط متخصصان این حوزه تأییدشده. به‌منظور تعیین پایایی ابزار تحقیق از روش بازآزمایی استفاده شد و مقدار ضریب همبستگی 87/0 حاصل گردید. یافته‌های حاصل از تحلیل با استفاده از نرم‌افزار SPSS (نسخه 25) و روش آماری غیر پارامتریک نشان داد که بین فصل‌های کتاب‌های تفکر و سبک زندگی هر دوپایه از نظر پرداختن به مؤلفه سلامت جسمی و رفتاری و روحیات فردی تفاوت معنادار وجود ندارد و تنها مؤلفه کنش ورزی اجتماعی به‌طور یکسان توزیع نشده است و بین میزان توجه به مفاهیم سلامت روانی تفاوت معناداری وجود ندارد و تقریباً توزیع مفاهیم سلامت روانی در این دو کتاب یکنواخت می‌باشد.

کلمات کلیدی :
سلامت روانی، مؤلفه های سلامت روانی، کتاب تفکر و سبک زندگی، تحلیل محتوا، دورۀ اول متوسطه


مشاهده مقاله
422
دانلود
64
تاریخ دریافت
۰۲ دی ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۷ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۷ بهمن ۱۴۰۰