دوره 5، شماره 14، 1401، صفحات 1 - 15
نویسندگان : دکتر مهدی امیری * و زهره ملایی تراکمه

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین شیوه‌های فرزند پروری والدین و میزان رضایت زناشویی با پرخاشگری کودکان شهرستان لامرد می‌باشد. جامعه پژوهش شامل تمام نوآموزان پنج‌ساله 18 مهدکودک شهرستان لامرد و والدینشان‌ که در سال تحصیلی 1399-1398 در مهدکودک‌های این شهرستان مشغول به فعالیت هستند می‌باشد. نمونه آماری آن شامل 50 نفر از کودکان مذکور و والدین آن‌ها بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از جامعه فوق انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد فرزند پروری بامریند، پرسشنامه پرخاشگري آرنولد باس و مارک پری اچ و پرسشنامه رضايتمندي زناشويي انريچ که پایایی و روایی آن توسط پژوهش های قبلی در ایران تأییدشده است، می‌باشد. عمده‌ترین نتایج تحقیق مبین آن است که بین سبک فرزند پروری دموکراتیک، سهل گیرانه و مستبدانه والدین با مؤلفه‌های پرخاشگری کودکان هیچ رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بین رضایت زناشویی والدین با مؤلفه‌های پرخاشگری کودکان و بین رضایت زناشویی والدین با سبک فرزند پروری هیچ رابطه معناداری وجود ندارد.

کلمات کلیدی :
فرزندپروری، رضایت زناشویی، پرخاشگری، کودکان.


مشاهده مقاله
558
دانلود
86
تاریخ دریافت
۰۶ آبان ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۴ آذر ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۲ آذر ۲۰۲۲