دوره 5، شماره 14، 1401، صفحات 94 - 103
نویسندگان : زهرا خلیلی * و زیبا مستوفی و دکتر لادن واقف

چکیده :
این پژوهش با هدف بررسی تفاوت جنسیتی در انزوای اجتماعی دانش‌آموزان متوسطه دوم شهر یاسوج در زمان شیوع کووید۱۹ انجام شد. این روش پژوهش ازجمله پژوهش‌های غیرآزمایشی و از نوع علی- مقایسه‌ای (پس رویدادی) است. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان متوسطه دوم در سال تحصیلی 1400-1399 شهر یاسوج که بر اساس جدول مورگان 322 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان به‌وسیله مقیاس تنهایی (UCLA) مورد ارزیابی قرار گرفتند. در تجزیه‌وتحلیل از آزمون t برای دو گروه مستقل جهت مقایسه میانگین‌های دو گروه استفاده شد. بر اساس یافته‌های این مطالعه، تفاوت معنی‌داری بین انزوای اجتماعی دانش‌آموزان دختر و پسر در زمان شیوع کووید 19 وجود دارد. فاصله‌گذاری اجتماعی در زمان شیوع کووید۱۹ دانش‌آموزان را تحت تاثیر قرارداد، با افزایش محدودیت‌ها، میزان انزوای اجتماعی دانش‌آموزان نیز بیشتر می‌شود.

کلمات کلیدی :
تفاوت جنسیتی، انزوای اجتماعی، دانش آموزان، ویروس کووید19


مشاهده مقاله
450
دانلود
70
تاریخ دریافت
۰۴ دی ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۸ دی ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۲ بهمن ۱۴۰۰