دوره 5، شماره 14، 1401، صفحات 59 - 69
نویسندگان : زهره نیکویی * و دکتر نیلا علمی منش

چکیده :
هدف پژوهش حاضر مقایسه‌ی اثربخشی درمان مواجهه و جلوگیری از پاسخ با درمان فراشناخت بر کاهش شدت علائم اختصاصی و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی بود. اين پژوهش از نوع نيمه ‌آزمایشی است كه با طرح پژوهشي پيش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه كنترل انجام شد. جامعه آماري شامل کلیه بيماران اختلال وسواس فکري-عملي مراجعه‌كننده به مراكز مشاوره شهرستان شيراز در سال 1400 بود. مداخله فراشناخت به مدت ۸ جلسه گروهي و به مدت دو ماه به‌صورت جلسات ۱٫۵ ساعته بر روي گروه آزمايش اول و مداخله مواجهه و جلوگیری از پاسخ به مدت ۱۴ جلسه ۲ ساعته بر روی گروه آزمایش مواجهه و جلوگیری از پاسخ اجرا شد. هر دو گروه آزمايش و گروه کنترل در طي دوره مطالعه در دوز هاي نزدیک، داروی فلووکسامین (دوز ۲۰۰ تا ۳۰۰) مصرف کردند. هر دو گروه‌درمانی نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری را نشان دادند. اما گروه‌درمانی مواجهه و جلوگیری از پاسخ، نسبت به گروه‌درمانی فراشناخت کاهش بیشتر و معناداری را داشته است. بر پایه‌یافته‌های پژوهش، تأثیر درمان مواجهه و جلوگیری از پاسخ، در کاهش علائم اختصاصی اختلال وسواس اجبار در مراجعین از درمان فراشناختی مؤثرتر می‌باشد؛ بنابراین درمانگران می‌توانند از این درمان در کنار درمان‌های موفق دیگر، جهت ارتقا کیفیت زندگی بیماران استفاده کنند.

کلمات کلیدی :
درمان فراشناخت، درمان مواجهه و جلوگيري از پاسخ، اختلال وسواس فكري وعملي


مشاهده مقاله
467
دانلود
70
تاریخ دریافت
۱۸ آذر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۳۰ آذر ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۳ دی ۱۴۰۰