دوره 5، شماره 14، 1401، صفحات 113 - 119
نویسندگان : دکتر ولی نوذری * و ابوذر زارع و طاهره کریمی جشنی

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف اثربخشی بازی شطرنج بر کاهش مشکلات شناخت اجتماعی و ریاضی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری انجام شد. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی با تشخیص ناتوانی یادگیری ارجاع داده‌شده به مرکز مشاوره آموزش‌وپرورش شهر شیراز در سال تحصیلی 99-98 بودند، که تعداد 40 نفر از دانش آموزان با نمره بالای میانگین در پرسش‌نامه مشکلات یادگیری کلورادو (فرم والدین) و عدم آشنایی با بازی شطرنج به‌عنوان نمونه با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش هفته‌ای دو جلسه به بازی شطرنج در طی 45 روز پرداختند و گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکرد، پیش‌آزمون و پس‌آزمون برای هر دو گروه اجرا گردید و داده‌های حاصل از اجرای پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری با کنترل پیش‌آزمون با استفاده از نرم‌افزار اس پی اس اس نسخه 19 مورد تجزیه‌وتحلیل آماری قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که اثربخشی بازی شطرنج بر کاهش مشکلات شناخت اجتماعی و ریاضی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری معنادار است. بازی شطرنج می‌تواند در پیشگیری و بهبود ناتوانی دانش آموزان در مشکلات شناخت اجتماعی و ریاضی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری مؤثر واقع شود.

کلمات کلیدی :
بازی شطرنج، شناخت اجتماعی، ریاضی، ناتوانی یادگیری.


مشاهده مقاله
454
دانلود
69
تاریخ دریافت
۱۵ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۳ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۸ اسفند ۱۴۰۰